top of page

privacy policy

Inside Mode Privacyverklaring: wat we doen met de persoonsgegevens van onze klanten

Inside Mode (‘Inside Mode’) is een webshop voor vrouwen. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van je te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en de volgende basisbeginselen:

We vertellen je altijd wat we doen met jouw gegevens en zorgen dat je jouw rechten kan uitoefenen;

 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals bijvoorbeeld voor afhandeling van je onlinebestelling, relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing);

 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen;

 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;

 • Hoe privacygevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens;

 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;

 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;

 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van jouw rechten (zoals jouw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

In deze Inside Mode Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen de Inside Mode Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.insidemode.nl vind je de geldende versie van de Inside Mode Privacyverklaring.

De partijen die jouw persoonsgegevens verwerken

 • De vennootschap onder firma Inside Mode (ingeschreven onder nummer 24096017 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel), kantoorhoudende te Krimpen aan den IJssel aan de (2922 BK) IJsseldijk 345c en houdt haar winkel te Krimpen aan den IJssel aan de (2924 AH) Korf 15, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Het telefoonnummer van Inside Mode is 0180-785 983 en het e-mailadres is info@insidemode.nl.

 • Inside Mode gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en het is mogelijk dat de leveranciers van die systemen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken, uiteraard met in achtneming van de waarborgen van de toepasselijke wet- en regelgeving en indien vereist op basis een verwerkersovereenkomst. (zie ook hierna ook het kopje “Inschakelen derden”).

 • Inside Mode heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van Inside Mode en deze Inside Mode Privacyverklaring.

Hieronder vind je een overzicht van de dienstverleners waarmee Inside Mode samenwerkt ten behoeve van haar dienstverlening:

 • Google Analytics: met deze software wordt het gebruik van de website geanalyseerd;

 • MailChimp: deze software wordt gebruikt om onze nieuwsbrieven te verzenden;

 • Mollie Payments: deze software gebruiken wij voor het verwerken van de betalingen;

 • Sendcloud: wij maken gebruik van de diensten van sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen;

 • Transip: host onze domeinnaam en onze website;

 • WIX: met software van WIX is de website van Inside Mode gemaakt en met deze software kunnen contact maken met klanten via e-mail.

Welke gegevens we verwerken

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van jou en andere via andere kanalen.
We verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. We kunnen onder meer de hiernaast genoemde persoonsgegevens verzamelen indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

We verwerken de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:

 • Informatie ingevuld in het contactformulier (voornaam en e-mailadres).
  De verwerking van deze gegevens is nodig als je van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.

De doelen van de verwerking en het verdere gebruik

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiernaast genoemde doelen, zullen wij jou daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Inside Mode Privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan je.

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen en een opdracht voor jou uit te voeren.

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofddoelen gerelateerde activiteiten:

 • Verkoop en dienstverlening aan klanten en klantadministratie
 
  Inside Mode verwerkt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan je te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of jouw bestelling te verwerken.

 • Inschakelen derden
  Inside Mode kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Inside Mode de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op basis van de eventueel vereiste verwerkersovereenkomst en voor de in deze Inside Mode Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Marketing- en verkoopactiviteiten en relatiebeheer

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten. Dit doen we via per e-mail, tenzij je hier bezwaar tegen maakt

Verwerking van jouw gegevens op de website van Inside Mode


Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens op onze Websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren. Tevens gebruiken we de gegevens om jouw bestelling te verwerken en deze op de juiste plek te (laten) bezorgen. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij kunnen jouw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van Inside Mode, mits je daarvoor toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens worden ook gebruikt in het kader van het beheer van de website, waaronder het verzamelen van statistische gegevens over websitebezoek en het verbeteren van het functioneren van onze website.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens
Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken, omdat en voor zover dat noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met jou;

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Inside Mode rust;

 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Inside Mode of derden (voor zover dat boven jouw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van Inside Mode om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.

In sommige gevallen mogen wij jouw gegevens alleen verwerken als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

De partijen die toegang hebben tot jouw gegevens

 • Alleen medewerkers van Inside Mode die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in de systemen van Inside Mode.

 • Als we derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Inside Mode Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

 • In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

De beveiliging van jouw persoonsgegevens

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Inside Mode en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Jouw rechten met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens (en hoe je ze kunt uitoefenen)

 • Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 • Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken en/of bezwaren te beoordelen.

 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

 • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

 • Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

 • Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een bericht te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer aan info@insidemode.nl. Je krijgt binnen een maand antwoord.

Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.

bottom of page