top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:
De vennootschap onder firma Inside Mode (hierna te noemen: “Inside Mode”)
Korf 15, 2924 AH Krimpen aan den IJssel
Tel: 0180-785 983
Mob: 06- 21950245 (Alleen bruikbaar voor WhatsApp)
KvK-nummer: 24096017
BTW-nummer: NL008828684B01
E-mail: info@insidemode.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen van Inside Mode via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of sluiten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.4 Zowel Inside Mode als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving.

Artikel 3. Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen van Inside Mode zijn vrijblijvend. Een overeenkomst (lees: bestelling) komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door Inside Mode. Zolang Inside Mode de bestelling niet aan de klant bevestigt, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van Inside Mode, dan is Inside Mode hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 Door bij Inside Mode te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat na de bevestiging van Inside Mode een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling door de klant dient te volgen.

3.3 Inside Mode behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de klant al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.4 Inside Mode behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.5 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Inside Mode zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen / verzendkosten / betaling / eigendomsvoorbehoud / wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Voor transport/bezorging binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt Inside Mode €7,50 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

4.3 Inside Mode behoudt zich het recht voor om het in artikel 4.2 genoemde bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door DHL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

4.4 Inside Mode werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend, maar voor het gebruik van iDeal kunnen de door werkelijke kosten worden berekend aan de klant. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Inside Mode de bestelling van de klant. Alle artikelen blijven eigendom van Inside Mode totdat de gehele betaling is ontvangen.

4.5 De klant kan op verzoek per e-mail (info@insidemode.nl) haar / zijn bestelling achteraf betalen. Inside Mode kan dit verzoek afwijzen indien zij hiervoor een gegronde reden heeft.

4.6 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het accepteren van de bestelling door Inside Mode het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De klant wordt dan schriftelijk gemaand het gehele, dan wel het resterende bedrag per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is voldaan, is Inside Mode gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met minimaal € 40,- te (doen) incasseren, dit overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering

5.1 Inside Mode verzendt alle bestellingen in principe binnen 2-5 werkdagen (lees: maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen) na ontvangst van de bestelling via DHL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Mocht Inside Mode hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de klant hiervan per e-mail bericht. Mocht de klant op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de klant het pakket op een DHL punt in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Inside Mode zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de klant terugstorten.

5.2 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de klant uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als (i) partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, (ii) er sprake is van overmacht aan de zijde van Inside Mode of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.4 Inside Mode streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

5.5 Inside Mode doet haar best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Inside Mode zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retournering / garantie

6.1 Na ontvangst door de klant van de bestelde artikelen via deze webshop of per e-mail heeft de klant een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 De bestelde artikelen dienen bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de klant per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de klant een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de klant niet tevreden is over de bestelling via deze webshop of per e-mail, kan de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat zij/hij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bij de bestelling meegeleverde retourformulier of het herroepingsrecht inroepen door middel van een andere ondubbelzinnige verklaring. De klant kan hiervoor ook gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, beschikbaar op deze website. De klant verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan Inside Mode. De klant draagt de kosten voor de retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen, alsmede gepersonaliseerde producten (lees: producten die speciaal voor de klant zijn gemaakt).

6.5 Heeft de klant de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de klant deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan Inside Mode betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de klant een deel van de bestelling houdt, krijgt de klant alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.

6.6 Inside Mode zal binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (inclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de klant te retourneren. Eventuele hogere verzendkosten voor de originele verzending van Inside Mode aan de klant, waarvoor de klant zelf heeft gekozen, dan de door Inside Mode aangeboden minst kostbare wijze van standaard levering, worden door Inside Mode niet vergoed.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt Inside Mode zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

6.8 Op basis van de wet heeft de klant recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de klant er redelijkerwijs van mag hebben. Inside Mode zal een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan de klant de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.9 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:
1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
2. Het artikel door de klant beschadigd is en/of de klant getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
3. De label(s), de Inside Mode kledingtag(s) en/of andere toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
4. De klant de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
5. Het artikel volgens de door de klant verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Inside Mode heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Inside Mode gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Inside Mode kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Inside Mode is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Inside Mode zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de klant aan Inside Mode schriftelijk opgave doet van een adres, is Inside Mode gerechtigd aan dat adres alle (toekomstige) bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Inside Mode schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Inside Mode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Inside Mode deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Inside Mode in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Inside Mode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Inside Mode is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Inside Mode beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Zie hiervoor artikel 10.2 en verder van deze Algemene voorwaarden.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Inside Mode, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij Inside Mode ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Inside Mode binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 De klant geeft Inside Mode in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 10.5.

10.5 Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Inside Mode (info@insidemode.nl). Inside Mode zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 10.3. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op, tenzij Inside Mode schriftelijk anders aangeeft.

10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Inside Mode, zal Inside Mode naar haar keuze of de geleverde artikelen kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

bottom of page